Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy e-Nowiny, dostępny pod adresem internetowym
www.enowiny.pl, prowadzony jest przez Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju wydawcą Tygodnika Regionalnego Nowiny,
wpisaną do Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, NIP 6332236960, REGON 367407616

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i
tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą
umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku
Pracy z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. D.Ździebły 21B, kod pocztowy
44-337, NIP 6332236960, REGON 367407616

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za
pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę
pod adresem internetowym enowiny.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w
ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach
Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na
odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za
pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są
dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie,
umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny
w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w
tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym
widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa
będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana
albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech
Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. D.Ździebły 21B, 44-337 Jastrzębie-Zdrój

2. Adres e-mail Sprzedawcy: e-nowiny@nowiny.rybnik.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 513 821 880

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 77 2490 0005 0000 4530 1836 5064

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00
– 16:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką
internetowa,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas
nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca
wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o
sposobie, w jaki cena będzie obliczana, będzie podana w Sklepie w opisie
Produktu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć
przycisk „Dodaj do koszyka”;

2. w przeglądzie koszyka potwierdzić klikając przycisk „Przejdź do kasy”,

3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
Zamówienia oraz adresu email, na który ma nastąpić wysyłka Produktu,

4. kliknąć przycisk “Kupuje i płacę”

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z jednej metody dostawy zamówionego Produktu:

a. Wysyłka produktu na podany adres email podczas zamówienia,

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b. Płatności elektroniczne

c. Płatność kartą płatniczą.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia
w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o
otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą
płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie
zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt będzie wysłany do Klient gdy tylko zostanie złożone zamówienie i
zostanie dokonana płatność.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia
Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź
drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej
Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez
Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się
za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie
będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w
niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty
zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł
zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać
odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach
zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań
na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 10

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,
okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa
się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 11


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz
na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu
między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której
zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a
jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe
płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności
i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

.